Nou kontan visit ou

Nou sou Caribe Channel – Kanal ki adapte pou karayb ak Ayiti. Nou va pataje anpil bagay.